subfmproxy/radxa_rockpi_documentation.md

89 lines
2.6 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# Radxa Rock Pi 4 C+
Enige werkende build: https://wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads Debian 10 desktop link waar zowel X als audio in werkt... zie https://wiki.radxa.com/Rockpi4/Debian
Login: rock/rock. SSH @ 22 enabled. Wifi zelf te doen met `nmcli r wifi on`
GPIO interface: https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware/gpio
CPU/GPU temp check: `cat /sys/class/thermal/thermal_zone[0/1]/temp` (0 = CPU, 1 = GPU) => gaat al snel naar 73+ bij Chromium streaming!!
## Audio
Audio jack out no sound probleem: https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/5941 via alsamixer:
1. `F6` (change sound card), select Rockchip RK809 codec
2. Playback path: op `HP` zetten ipv `SPK` of `RCV`
Werkt niet voor Chromium-based geluid? => open Volume Control, selecteer "Built-in Audio Stereo" (2de optie! labels verkeerdelijk hetzelfde in officiële Debian build?)
## FM Transmitter
Met Official Pi: https://learn.adafruit.com/adafruit-si4713-fm-radio-transmitter-with-rds-rdbs-support/python-circuitpython
Doorgemeten: pin 3v0 probleem? (ongebruikt). Oscilloscope: OK, 7 bits komen door?
### I2c detectie?
https://stackoverflow.com/questions/72720629/adafruit-with-rockpi-4
`mraa-i2c detect 0` (i2c7: pin 03/05; zie `mraa-gpio list`) (geeft geen output?)
https://wiki.radxa.com/Rockpi4/dev/libmraa => ook nog aan zetten in `/boot/hw_initfc.conf`!!
Testen met `sudo mraa-i2c set 0 0x50 0x10 0x55` (bus 0, adres `0x50`, reg `0x10`, value `0x55`) - zelfde als iets wegschrijven naar `/dev/i2c-0`? Zie Go impl https://github.com/d2r2/go-i2c/blob/master/i2c.go
**Detectie** met `detect 0` (bus 0) werkt soms (return `0x63`), soms niet? Waarom?
- Slecht gesoldeerd?
- Rock 3399 I2C chip niet stabiel?
- Kernel driver niet tegoei?
### CircuitPython probleem
- "Board not supported ROCK_PI_4C_" in site-packages/board.py toegevoegd
- Microcontroller not supported: "RK3399 T" in site-packages/microcontroller/pin.py
### Transmitter reset
fm transmitter adafruit: eerst reset high/low/high op pin zetten??? https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=160242
```
#define RSTPIN 12
const int8_t RESETPIN = 12;
const uint16_t FMSTATION = 10300;
const uint8_t FMPOWER = 115;
const uint8_t I2CADDRESS = 0x63; // if cs=0 address is 0x11
Adafruit_Si4713 radio;
boolean radioFound;
int capacitor;
uint8_t power;
void setup() {
pinMode(RSTPIN, OUTPUT);
digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
Wire.begin();
delay(20);
reset_tx();
delay(20);
start_tx();
delay(20);
}
void loop(){
void reset_tx(){
digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(RSTPIN, LOW);
delay(50);
digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
delay(50);
```
Dit heeft het probleem opgelost!