restictray/go.sum

42 lines
3.6 KiB
Plaintext

fyne.io/systray v1.10.0 h1:Yr1D9Lxeiw3+vSuZWPlaHC8BMjIHZXJKkek706AfYQk=
fyne.io/systray v1.10.0/go.mod h1:oM2AQqGJ1AMo4nNqZFYU8xYygSBZkW2hmdJ7n4yjedE=
github.com/coreos/go-systemd/v22 v22.3.3-0.20220203105225-a9a7ef127534/go.mod h1:Y58oyj3AT4RCenI/lSvhwexgC+NSVTIJ3seZv2GcEnc=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/godbus/dbus/v5 v5.0.4 h1:9349emZab16e7zQvpmsbtjc18ykshndd8y2PG3sgJbA=
github.com/godbus/dbus/v5 v5.0.4/go.mod h1:xhWf0FNVPg57R7Z0UbKHbJfkEywrmjJnf7w5xrFpKfA=
github.com/mattn/go-colorable v0.1.12 h1:jF+Du6AlPIjs2BiUiQlKOX0rt3SujHxPnksPKZbaA40=
github.com/mattn/go-colorable v0.1.12/go.mod h1:u5H1YNBxpqRaxsYJYSkiCWKzEfiAb1Gb520KVy5xxl4=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.14 h1:yVuAays6BHfxijgZPzw+3Zlu5yQgKGP2/hcQbHb7S9Y=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.14/go.mod h1:7GGIvUiUoEMVVmxf/4nioHXj79iQHKdU27kJ6hsGG94=
github.com/pkg/errors v0.9.1/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/rs/xid v1.4.0/go.mod h1:trrq9SKmegXys3aeAKXMUTdJsYXVwGY3RLcfgqegfbg=
github.com/rs/zerolog v1.29.0 h1:Zes4hju04hjbvkVkOhdl2HpZa+0PmVwigmo8XoORE5w=
github.com/rs/zerolog v1.29.0/go.mod h1:NILgTygv/Uej1ra5XxGf82ZFSLk58MFGAUS2o6usyD0=
github.com/skratchdot/open-golang v0.0.0-20200116055534-eef842397966 h1:JIAuq3EEf9cgbU6AtGPK4CTG3Zf6CKMNqf0MHTggAUA=
github.com/skratchdot/open-golang v0.0.0-20200116055534-eef842397966/go.mod h1:sUM3LWHvSMaG192sy56D9F7CNvL7jUJVXoqM1QKLnog=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/objx v0.4.0/go.mod h1:YvHI0jy2hoMjB+UWwv71VJQ9isScKT/TqJzVSSt89Yw=
github.com/stretchr/objx v0.5.0/go.mod h1:Yh+to48EsGEfYuaHDzXPcE3xhTkx73EhmCGUpEOglKo=
github.com/stretchr/testify v1.7.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.8.0/go.mod h1:yNjHg4UonilssWZ8iaSj1OCr/vHnekPRkoO+kdMU+MU=
github.com/stretchr/testify v1.8.2 h1:+h33VjcLVPDHtOdpUCuF+7gSuG3yGIftsP1YvFihtJ8=
github.com/stretchr/testify v1.8.2/go.mod h1:w2LPCIKwWwSfY2zedu0+kehJoqGctiVI29o6fzry7u4=
github.com/tevino/abool v1.2.0 h1:heAkClL8H6w+mK5md9dzsuohKeXHUpY7Vw0ZCKW+huA=
github.com/tevino/abool v1.2.0/go.mod h1:qc66Pna1RiIsPa7O4Egxxs9OqkuxDX55zznh9K07Tzg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200515095857-1151b9dac4a9/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210630005230-0f9fa26af87c/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210927094055-39ccf1dd6fa6/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.6.0 h1:MVltZSvRTcU2ljQOhs94SXPftV6DCNnZViHeQps87pQ=
golang.org/x/sys v0.6.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.2.1 h1:bBRl1b0OH9s/DuPhuXpNl+VtCaJXFZ5/uEFST95x9zc=
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.2.1/go.mod h1:YD8tP3GAjkrDg1eZH7EGmyESg/lsYskCTPBJVb9jqSc=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=